ZAJÍČKOVÉ

Třída 2,5 – 4 roky

Motto 1. třídy:

"Nemůžeme naučit všechny děti všechno, ale můžeme je učinit šťastnými."

Chci si hrát,

chci se smát,

chci si školky užívat.

Společně vše dokážeme,

protože se rádi máme.

Charakteristika třídy:

V letošním roce 2022/23 je zapsáno v naší třídě celkem 17 dětí. Nově bylo přijato 15 dětí, s převahou dětí, které v době nástupu nepřekročily hranici tří let. Vzhledem k této skutečnosti je přizpůsobeno nejen vybavení třídy, ale především třídní vzdělávací program pod názvem " Zaječí školka", který zahrnuje všechny oblasti vzdělávání.

Velký důraz klademe na bezproblémovou adaptaci na začátku školního roku. Společně s rodiči vytváříme pro každé dítě možnost pozvolného zvykání, spojeného s rozvojem sebedůvěry při všech činnostech dítěte.

Cílem celoročního programu "Zaječí školka" je snaha zaměřit se především na komunikaci, navazování vzájemných vztahů. Jako preventivní prvek při řešení konfliktů používá společně stanovených pravidel chování a jejich dodržování s důrazem na prosociální chování.

Zaměřujeme se na rozvoj pohybových dovedností včetně preventivního cvičení pro správné držení těla, zdokonalování komunikačních dovedností, předmatematických představ, jemné motoriky ruky. Součástí TVP jsou i činnosti rozvíjející děti po stránce hudební a výtvarné. Na děti je působeno s ohledem na jejich individuální zvláštnosti, zároveň je dbáno na důslednost, díky které jsou předcházeny negativní vlivy či nehodné chování.

Ústřední činností dětí zůstává hra, která je provází celým dnem, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

Naším cílem je, aby byly děti šťastné a spokojené, aby se cítily bezpečně, zažívaly pocit úspěchu, respektovat jejich jedinečnost, jejich možnosti a individualitu. Učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.

učitelka: Veronika Pulcová

vedoucí učitelka: Pavla Bohuslavová