VČELIČKY

Třída 5 – 6 let

Po celý rok nás bude provázet naše motto

Rozhlédni se tu a tam,

uvidíš, že nejsi sám.

Všude je tu velký svět,

pojď si o něm vyprávět.

Jsme tu dobří kamarádi,

všichni se tu máme rádi.

Charakteristika třídy:

Do třídy "Včeliček" je v tomto roce nahlášeno 17 dětí.

Při své práci vycházíme ze školního vzdělávacího plánu "Společně objevujeme svět" a ve třídě pracujeme s TVP "Leť, včeličko, leť, poznávej náš svět".

Na začátku školního roku s dětmi domlouváme pravidla třídy, a pak je vedeme k jejich dodržování. Snažíme se, aby se děti naučily reagovat na pokyn dospělého, udržely delší dobu pozornost, setrvaly delší čas u jedné činnosti a započatou činnost se snažily dokončit. Nadále rozvíjíme sebeobsluhu a samostatnost při režimových momentech. Snažíme se rozvíjet grafomotorické dovednosti, předčtenářskou gramotnost, polytechnické dovednosti a prosociální vztahy. Kontrolujeme správné držení tužky, lžíce a postupně vedeme děti k používání celého příboru. Připomínáme zásady slušného chování, sledujeme řeč a rodičům doporučujeme v případě potřeby návštěvu logopeda.

Co nejvíce využíváme pobyt venku, nejen na školní zahradě, ale i přilehlém okolí.

učitelky Drahomíra Ježková a Martina Rambousková