VČELIČKY

Třída 5 – 6 let

Po celý rok nás bude provázet naše motto

Rozhlédni se tu a tam,

uvidíš, že nejsi sám.

Všude je tu velký svět,

pojď si o něm vyprávět.

Jsme tu dobří kamarádi,

všichni se tu máme rádi.

Charakteristika třídy:

Do třídy "Včeliček" dochází ve školním roce 2021-2022 jen 13 dětí. 

Chlapců je 9 a děvčátka 3.

S OŠD jsou ve třídě děti 2.

Při své práci vycházíme ze školního vzdělávacího plánu "Společně objevujeme svět" a ve třídě pracujeme s třídním výchovným plánem "Leť včeličko leť, poznávej náš svět".

Do školy by mělo jít 9 dětí. Protože většinu dětí ve třídě připravujeme na nástup do ZŠ, vedeme děti k dodržování domluvených pravidel, k reakci na pokyn dospělého, udržení pozornosti, dokončování činností, samostatnosti při denních činnostech, sebeobsluze i režimových momentech. Snažíme se rozvíjet grafomotorické dovednosti, předčtenářskou gramotnost a prosociální vztahy. Kontrolujeme správné držení tužky, lžíce i příboru a rozvíjíme komunikativnost a dodržování zásad slušného chování.

Snažíme se co nejvíce využívat pobytu venku nejen na zahradě MŠ, ale i v přilehlém okolí.

Každý rok se nám daří vytvořit s dětmi pěkný a citlivý vztah.

učitelky Drahomíra Ježková a Martina Rambousková