Projekty OP VVV

Šablony II.

MAP II.

Šablony III.

OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063 Šablony II - mimo hlavní město Praha

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli je realizátorem projektu s názvem: Šablony II - Masarykova ZŠ a MŠ v Žihli, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009980 v rámci Výzvy č. 02_18_063 Šablony II, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020

Finanční výše podpory: 1.861.851,00 Kč

Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Mgr. Hana Baborová, ředitelka školy

Tel: 373 395 289, (e-mail: reditelna@zs-zihle.cz)

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející
metody výuky s využitím ICT.

REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

2.I/1

Školní asistent - personální podpora MŠ

2.I/12

Projektový den ve škole

2.I/5

Chůva - personální podpora MŠ

2.I/6b

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická pregramotnost

2.I/8

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.II/1

Školní asistent - personální podpora ZŠ

2.II/10

Tandemová výuka v ZŠ

2.II/12c

Nové metody ve výuce ZŠ - cizí jazyky

2.II/12d

Nové metody ve výuce ZŠ - osobnostně sociální rozvoj

2.II/18

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2.II/2

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

2.II/6d

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

2.II/6h

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT

2.II/8a

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - čtenářská gramotnost

2.II/8b

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - matematická gramotnost

2.V/1

Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK

2.V/4d

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

2.V/4g

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

2.V/7

Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK

2.V/9j

Nové metody ve vzdělávání v ŠD/ŠK - kulturní povědomí a vyjádření

2.VI/1

Školní asistent - personální podpora SVČ

2.VI/10g

Nové metody ve vzdělávání v SVČ - polytechnické vzdělávání

2.VI/10i

Nové metody ve vzdělávání v SVČ - projektová výuka

2.VI/2

Sociální pedagog - personální podpora SVČ

2.VI/3

Kariérový poradce - personální podpora SVČ

2.VI/4d

Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

2.VI/4g

Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

2.VI/8

Tandemové vzdělávání v SVČ

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v území ORP Kralovice (MAP II.)

Město Kralovice je realizátorem a nositelem projektu s názvem: "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.", reg. č. projektu: CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010446 v rámci Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

Doba realizace projektu: 

od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022

Cíle projektu/výstupy:

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v území ORP Kralovice, a to prostřednictvím budování a rozvoje udržitelného systému komunikace a spolupráce zřizovatelů, škol, organizací neformálního vzdělávání, rodičů, veřejnosti a dalších významných aktérů ovlivňujících vzdělávání v tomto území. Projekt je zaměřen na podporu společného strategického plánování, sdílení, realizaci a evaluaci vzdělávacích aktivit navazujících na výstupy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Kralovice I., který byl realizován v letech 2016 až 2018. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II. tedy přímo navazuje na dosažené výstupy, definované priority a cíle předchozího projektu. V rámci projektu budou podporováni pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol formou mentoringu, síťování se zkušenými kolegy, navazování spolupráce s ostatními školami a dalšími vzdělávacími a kulturnímu subjekty, které se podílejí na vzdělávání dětí a žáků v regionu. Součástí projektu jsou aktivity podporující klíčové kompetence a rozvoj potenciálu všech dětí a žáků. Projekt přinese systémovou změnu v podobě vytvoření koncepce vzdělávací politiky v regionu, nastavení procesů řízení a hodnocení kvality vzdělávání. Účelem projektu je, aby se spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území ORP Kralovice nastavila takovým způsobem, aby mohla pokračovat i po ukončení finanční podpory z OP VVV.

Do projektu se zapojily všechny školy v území správního obvodu ORP Kralovice se souhlasem svých zřizovatelů.

Odkaz na webové stránky projektu: https://www.kralovice.mapplzensko.cz/

Kontaktní osoba na koordinátora/zástupce projektu MAP II. za naši školu:

Mgr. Hana Baborová, ředitelka školy, reditelna@zs-zihle.cz