Vnitřní řád školní jídelny

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. ve znění dalších předpisů.

 • Školní stravování zabezpečuje školní jídelna při Masarykově ZŠ a MŠ v Žihli, čp. 316
 • Ve školní jídelně se stravují žáci základní a mateřské školy, zaměstnanci školy a cizí strávníci.
 • Platba INKASEM - ve své bance dáte svolení k inkasu ve prospěch účtu základní školy číslo 8063210247/0100, limit pro svolení platby 1.500Kč.
 • 11. 8. inkasuji z Vašeho účtu zálohu 700 Kč, která se vyúčtuje při platbě stravného a školného za červen následujícího roku. Případný přeplatek/doplatek se vrátí/strhne 11. července. V dalších měsících se stravné inkasuje zpětně k 11. dni v měsíci (POZOR stravné za září se strhne 11. října, poté každý měsíc).
 • Děti v mateřské škole, žáci základní školy a zaměstnanci hradí výši finančního normativu na nákup potravin. Cizí strávníci hradí cenu potravin, ostatní provozní náklady a přiměřený zisk.
 • Nezaplacení úplaty za stravné je důvodem k vyloučení strávníka, ze školního stravování.
 • Jídlo konzumují žáci, děti, v provozovně školní jídelny. První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole lze vydat jídlo do vlastního jídlonosiče do 11 hod.
 • Jídlo se přihlašuje, odhlašuje do 14.00 hodin předcházejícího dne, v naléhavém případě do 8.00 hodin ráno daného dne.
 • Oběd se vydává cizím strávníkům v době od 10.30 do 11.00 hod. do vlastního jídlonosiče. Strava je určena k okamžité spotřebě.
 • Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat přesnídávku, oběd a svačinu, včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu. Každé z jídel je poskytováno nejvýše jednou denně, podle délky pobytu dítěte v MŠ. Přesnídávka se vydává ve třídě v 8.30 hod., oběd ve výdejně od 11.30 do 12.00 hod. a svačina ve třídě v 14.30 hodin. Pouze při naléhavém odchodu dítěte z MŠ lze odebrat oběd do vlastních nádob. Jinak oběd odebrat do vlastních nádob nelze.
 • Oběd se vydává ve dnech školního vyučování pro žáky školy a zaměstnance ve výdejně v době od 12.00 do 14.00 hodin.
 • Dozor ve výdejně zajišťují učitelé ZŠ, asistenti pedagoga a vychovatelka ŠD podle vyvěšeného rozpisu. Žáci se ve výdejně chovají slušně a dbají pokynů dozoru a zaměstnanců školní jídelny. Nevhodné chování je důvodem k vyloučení ze školního stravování.
 • Stížnosti na kvalitu jídla a další nedostatky školního stravování přijímá vedoucí školní jídelny.

Vnitřní řád školní jídelny platí od 1. 9. 2023