MAP IV.

Naše škola je jednou z 22 škol aktivně zapojených do projektu MAP IV.


Projekt MAP IV. si klade za hlavní cíl prohlubování spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání při plánování a realizaci intervencí vedoucích k řešení místně specifických problémů a potřeb a ke zkvalitnění vzdělávání v mateřských a základních školách v území SO ORP Kralovice. Kooperace všech aktérů vzdělávání v území ORP je prostřednictvím MAP systematicky budována a rozvíjena již od roku 2016 a vede ke zlepšování kvality vzdělávání ve 22 zapojených mateřských a základních školách. Projekt MAP IV. také podpoří implementaci intervencí podpory schválených v akčních plánech na období let 2024 a 2025.

Cílem MAP IV. je nadále podporovat a rozvíjet proces strategického řízení a plánování, který vede k naplnění konkrétních cílů a vizí škol nejen dle územní strategie MAP a souvisejícího Strategického rámce MAP, ale i dle dílčích potřeb regionu, které jsou definovány v dílčích ročních akčních plánech (RAP) a připravit všechny členy platformy MAP na změny ve vzdělávání, které jsou dány Strategií 2030+ a souvisejícími strategickými dokumenty.

Nedílnou součástí projektu je také proces vnitřního hodnocení, za účelem zhodnocení dopadu projektu na cílové skupiny a území ORP Kralovice jako takového.