Školní stravování

 • Školní stravování se řídí pravily stanovenými ve vyhlášce č. 107/2005 Sb. ve znění dalších předpisů.
 • Školní stravování zabezpečuje školní jídelna při Masarykově ZŠ a MŠ v Žihli, čp. 316

 • Ve školní jídelně se stravují žáci základní a mateřské školy, zaměstnanci školy a cizí strávníci.

 • Děti v MŠ, žáci ze ZŠ, se přihlašují ke školnímu stravování přihláškou podepsanou zákonným zástupcem.

 • Úplata za stravné se v hotovosti hradí do pokladny školní jídelny vždy před začátkem kalendářního měsíce, v němž se dítě, žák bude stravovat. Případný přeplatek se vrátí při další platbě.

 • Bezhotovostní úhrada, inkasem z účtu zákonného zástupce ve prospěch účtu základní školy číslo 8063210247/0100, Komerční banka v Kralovicích, se vybírá zpětně k 18. dni následujícího měsíce.

Minimální limit měsíční platby na 1 žáka (včetně školného):

MŠ = 1200 Kč

ZŠ oběd + svačina=1200 Kč

                  ZŠ jen oběd = 800 Kč
 • V měsíci září zaplatí strávník zálohu ve výši 600 Kč, která se vyúčtuje při platbě stravného za červen následujícího roku. Přeplatek se vrátí na účet strávníka, doplatek se zinkasuje k 18. červenci.

 • Děti v mateřské škole, žáci základní školy a zaměstnanci hradí výši finančního normativu na nákup potravin. Cizí strávníci hradí cenu potravin, ostatní provozní náklady a přiměřený zisk.

 • Nezaplacení úplaty za stravné je důvodem k vyloučení žáka, dítěte, dospělého strávníka, ze školního stravování.

 • Jídlo konzumují žáci, děti, v provozovně školní jídelny. První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole lze vydat jídlo do předem připravených nádob.

 • Jídlo se přihlašuje, odhlašuje předem, nejpozději do 14.00 hodin předcházejícího dne, v naléhavém případě do 8 hodin ráno daného dne.

 • Oběd se vydává cizím strávníkům v době od 11.00 do 11.30 hod. Jídlo konzumují v provozovně nebo si ho odnášejí ve vlastních nádobách. Strava je určena k okamžité spotřebě.

 • Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat přesnídávku, oběd a svačinu, včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu. Každé z jídel je poskytováno nejvýše jednou denně, podle délky pobytu dítěte v MŠ. Přesnídávka se vydává ve třídě v 8.30 hod., oběd ve výdejně od 11.30 do 12.00 hod. a svačina ve třídě ve 14.30 hodin.

 • Oběd se vydává ve dnech školního vyučování pro žáky školy a zaměstnance ve výdejně v době od 11.45 do 14.00 hodin.

 • Dozor ve výdejně zajišťují učitelé ZŠ a vychovatelka ŠD podle vyvěšeného rozpisu. Žáci se ve výdejně chovají slušně a dbají pokynů dozoru a zaměstnanců školní jídelny. Nevhodné chování je důvodem k vyloučení ze školního stravování.

 • Stížnosti na kvalitu jídla a další nedostatky školního stravování přijímá vedoucí školní jídelny.

 

Vnitřní řád školní jídelny platí od 1. 9. 2017.   

Vnitřní řád ke stažení ZDE.

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289