Hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021 a předání vysvědčení

Hodnocení žáka na vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 a předání vysvědčení vycházejí z platných doporučení MŠMT - viz přílohy a z platného školního řádu. Ředitelka školy předkládá konkrétní realizaci těchto procesů:

  • všichni žáci školy budou hodnoceni klasifikací - tedy známkou (klasifikačním stupněm)
  • pro slovní hodnocení musí podat zákonný zástupce písemnou žádost do 22. 1. 2021 ředitelce školy
  • slovní hodnocení musí být převedeno do klasifikace za účely přestupu žáka na jinou školu a za účelem přijímacího řízení
  • pedagogický pracovník uzavírá hodnocení za 1. pololetí 2020/2021 dne 22. 1. 2021
  • uzavřené hodnocení za první pololetí bude zveřejněno na BAKALÁŘI v záložce Klasifikace - Pololetní klasifikace dne 26. 1. 2020
  • má-li zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se prokazatelně o hodnocení dozvěděl, požádat ředitelku školy o komisionálním přezkoušení žáka
  • osobně bude předáno vysvědčení pouze žákům 1. a 2. třídy a to 28. 1. 2021
  • žáci 3. - 9. třídy dostanou vysvědčení nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání
  • vyzvednutí vysvědčení třetí osobou ve škole, případně zaslání poštou NENÍ možné

Děkuji za pochopení Mgr. Hana Baborová, ředitelka školy

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464