Děti přijaté do MŠ

Dokument ke stažení ZDE.

Ve dnech: 

7. – 31. července 2020

bude mateřská škola v Žihli se souhlasem zřizovatele

UZAVŘENA

Provoz MŠ začne v pondělí 3. srpna 2020

Mateřská škola

KONTAKT DO MŠ:

                                                 telefon:    373 395 151

                                  mobil starší děti:    721 979 359

                                mobil mladší děti:    721 679 959

       e-mail:    skolka@zs-zihle.cz

 

Zřizovatel:

Obec Žihle

 

Provoz mateřské školy:

Provoz mateřské školy:

06.15 – 16.15

06.15 – 07.00 se schází děti v pavilonu B (starší děti)

 

Důležité upozornění:

6.15 - 8.00 - příchod dětí do MŠ

14.20 - 16.15 rozcházení dětí

 

Přijímání dětí:

Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě zápisu, který je vyhlášen ředitelkou školy každý rok v měsíci květnu. Rodiče jsou písemně vyrozuměni o přijetí dítěte.

 

 

Školné:

MŠ                                                                                                              200,00 Kč

MŠ bez docházky (na základě písemné žádosti podané do 15. dne v měsíci)      100,00 Kč     

MŠ předškoláci                                                                                             osvobozeni

MŠ OŠD (odklad školní docházky)                                                                  osvobozeni

 


Školní řád MŠ k 1. 9. 2019

ŠVP MŠ

Důležité upozornění!

 

6.15 -  8.00 hodin

Příchod dětí do MŠ.

8.00 hodin

Vchody do MŠ se uzamykají.

Děkujeme, že dodržujete tento čas, pozdějším příchodem rušíte naši výchovně-vzdělávací činnost.

 
 

11.40 – 12.20 hodin

Vchody se otevírají pro rodiče, kteří vyzvedávají své dítě po obědě.

12.30 – 14.20 hodin

Vchody do MŠ jsou zamčené.

14.20 – 16.15 hodin

Rozcházení dětí domů.

Děkujeme, že respektujete provozní dobu školy tak, aby se mohla uzamknout v 16.15 hodin.

 

Vchody do MŠ jsou opatřeny zvonky do jednotlivých tříd pro případ, kdy přivádíte nebo odvádíte své dítě po předchozí domluvě v jiném čase.

 

Upozornění ke stažení ZDE.

Masarykova ZŠ A MŠ v Žihli

Žihle 178

 

směrnice č. 5/2018

Č. j.14/18

 

                 Úplata za vzdělávání

V souladu s § 123 odst.2,3,a 4 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání, / školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů a podle § 1 až § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitel školy úplatu za předškolní vzdělávání takto:

 

1. Základní částka

 

Základní částka se pro období od 1. září 2018 do 31. srpna 2019 stanovuje měsíčně na 200 ,-Kč

za jedno dítě.

 

 

2. Snížení úplaty

 

  • zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného měsíce /zákonný zástupce písemně požádá/

 

základní částka se snižuje na polovinu, to je 100,- Kč měsíčně.

 

 

O snížení úplaty zákonný zástupce písemně požádá / vždy do 15.dne měsíce/. Pokud škola písemnou žádost neobdrží, bude účtována úplata v plné výši, to je 200,-Kč měsíčně.

 

3. Osvobození od úplaty

 

  • vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně
  • osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek /dávky v hmotné nouzi a tuto skutečnost zákonný zástupce řediteli školy prokáže/
  • osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče
  • rodič, který pečuje o nezaopatřené dítě dlouhodobě zdravotně postižené a má nárok na sociální příplatek a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.                                                                                                                                             

     

       O osvobození od úplaty zákonný zástupce písemně požádá vždy do 15.dne       

              následujícího měsíce a tuto skutečnost písemně doloží řediteli školy.

 

4. Splatnost úplaty

 

  • úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná vždy do 15. dne toho měsíce
  • hotově se úplata hradí do pokladny školní jídelny
  • bezhotovostní úplata, inkasem z účtu zákonného zástupce ve prospěch účtu základní

školy číslo 8063210247/0100 u expozitury Komerční banky v Kralovicích, se vybírá

zpětně za uplynulý kalendářní měsíc spolu s úplatou za školní stravování.

  • jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka

školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

 

 

Směrnice vstupuje v platnost 1. 9. 2018

 

Žihle dne 4. 6. 2018

                                

Vyhledávání

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464